ATbar ח׳ליפות הסייבר המאוחדת של מדא״ס

ח׳ליפות הסייבר המאוחדת של מדא״ס

27/02/2019 | by Liv, Nadine  

ממצאים עיקריים

 

  1. נראה כי השימוש הרווח שעשים פעילי טרור תומכי מדא"ס במרחב הסייבר עודנו נותר בגדר 'שימוש' לצרכי טרור ואינו עולה כדי מתקפות טרור-סייבר. בד בבד מסתמן כי תומכי מדא"ס ברשת, למשל FMCC, כן שואפים לפיתוח יכולות התקפיות ושכלולן. לא מן הנמנע כי מדא"ס לא מכיר רשמית ב-UCC נוכח יכולתם הנמוכה של ה-UCC וייתכן כי לו יבצעו תקיפת סייבר מוצלחת או אז ייקח מדא"ס אחריות רשמית.
  2. ההשערה כי ל-UCC תוכניות לביצוע מתקפת סייבר שתהווה איום בטחוני משמעותי עשויה להסביר את חיסול שלושת מנהיגי ה-UCC התקיפות רחפן אמריקניות. מאחר שפעילות השלושה לא ייוחדה לפעילויות סייבר התקפי ואבטחת מידע, להערכתנו חוסלו מנהיגי ה-UCC בגין מכלול הפעילויות שביצעו עבור מדא"ס עמן ניתן למנות האקינג, אבטחת מידע, תעמולה וגיוס ברשת.
  3. קיימת מגמה של העברה המיקוד לאזור דרום מזרח אסיה כפי שעולה ממוצא מנהיגי ה-UCC, מפרסומי הקולקטיב, ממטרות התקיפות ומניתוח שפה.
  4. יש להבחין בין עבירת מחאה וירטואלית (בעיקר השחתה) שהיא עבירת מחשב ומקבילתה הפיזית (גרפיטי) שהיא עבירת רכוש, לבין עבירות המתה. לא כל מי שמביע מחאה וירטואלית בהכרח עתיד להרוג בכלי סייבר, בדיוק כפי שלא כל מי שמבצע גרפיטי על רכוש של אחרים בהכרח עתיד להרוג בכלי נשק.
  5. לפעילויות ההאקטיביזם של תומכי מדא״ס יש ערך אינטרינזי מפני שהן מייצרות את הרעש התקשורתי אליו מכוון הטרור מלכתחילה. עמדה זו נתמכת בעובדה שרמת תקיפות הסייבר של תומכי מדא״ס ברשת נשארה נמוכה בשנים האחרונות בעוד שהיקף הקבוצות גדל אקספוננציאלית.
  6. אף על פי שעבירות האקטיביזם הן קלות ואינן מעמידות איום משמעותי ישיר על הביטחון, על פי תיאוריית ״החלונות השבורים״ המפתח למניעת פשיעה הוא התמקדות בעבירות קלות כדי למנוע הדרדרות והסלמה.
Download Full Publication Download