ATbar פתוות, אפריל-מאי 2015

פתוות, אפריל-מאי 2015

30/06/2015 | by צוות ניטור אתרי ג'האד גלובאלי  

הורדת המסמך המלא

סקירת הפתוות העיקריות (פסיקות הלכתיות) לחודשי אפריל-מאי 2015, בתגובה לשאלות של קוראים, על-ידי פוסקי הלכה באתר "מנבר אל-תוחיד ואל-ג'האד", עליו אמון אבי הזרם הסלפי הג'האדי בירדן, אבו מחמד אל-מקדסי.

עיקרים:

·        קריאה לפלגים הג'האדים בסוריה להתאחד תחת דגל ייחוד האל ולא להפנות את נשקם אחד כלפי השני. ביטוי לשאיפה זו ניכר במאמציו של אל-מקדסי להשכין פיוס בין המחנות הנצים, אולם ללא הצלחה.

·        קריאה ל"מדינה האסלאמית" להפנות את חרבה רק נגד אויבי הדת ולא כלפי קבוצות המג'אהדין.

·        פסיקה כי מותר להקשיב לתפילת יום השישי של מנהיג תפילה  השייך ל"מדינה האסלאמית" כל עוד אינו מעורב בכפירה באסלאם.

Download Full Publication Download