ATbar מודוס אופרנדי של אל-קאעדה בחצי האי ערב

מודוס אופרנדי של אל-קאעדה בחצי האי ערב

27/12/2015 | by צוות ניטור אתרי ג'האד גלובאלי  

למאמר בנוסחו המלא

במהלך שנת 2014 פרסם מוסד התקשורת אל-מלאחם (Al-Malahem) השייך לארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב (AQAP) סדרה של שמונה שיעורים מוקלטים העוסקים באסטרטגיה צבאית ושיטות לחימה. השיעורים - אשר נערכו והוגשו על ידי בכיר הארגון, נצר בן עלי אל-אנסי (Nasr bin Ali al-Ansi) - הופיעו במסגרת פרסומיה של "האקדמיה הצבאית הג'האדית". על מנת להנגיש את השיעורים, פורסם בחודש נובמבר 2014 מסמך בן 26 עמודים אשר מסכם בקצרה את עיקריו של כל שיעור.

מההקדמה לשיעורים עולה כי נושא "האסטרטגיה הצבאית" הנו רק פרק אחד (מס' 33) מתוך למעלה מ-60 פרקים במגוון נושאים צבאיים - בתחומי ההיסטוריה, הטקטיקה, ההכשרה, לוחמה ימית, הנדסה צבאית ועוד (ר' נספח) - אשר AQAP מעביר לחניכיו בהרצאות של "האקדמיה הצבאית הג'האדית". בנוסף, בהקדמה מובהר כי קהל היעד של הסרטונים הנו לוחמים בעלי ניסיון בשדה הקרב אשר "כשירים לשאת באחריות הפיקוד, ההכוונה והתכנון". הדבר מתיישב עם העובדה כי רוב העקרונות המפורטים בשיעורים נוגעים יותר לניהול של מערך לוחמים בשדה הקרב ולא למתקפות של מחבל בודד או חוליות קטנות.

לאחר הקדשת המסמך ללוחמי הג'האד והרבאט (Jihad and Ribat) ברחבי העולם האסלאמי וכן למנהיגי הג'האד, בעבר ובהווה (ובהם עבדאללה עזאם, אסאמה בן לאדן ואימן אל-ט'ואהרי) פורטו הכותרות של כל שיעור: 

פרק א': אסטרטגיה ישירה ועקיפה

פרק ב': חשיבותה של אסטרטגיה-רבתי (Grand Strategy)

פרק ג': עיקרון אסטרטגי - "לנצח במלחמה או לא להפסיד בה"

פרק ד': המעצמות ואלמנטים של כוח

פרק ה': הטכנולוגיה הצבאית בין "מלחמת הלחצנים" למלחמה המסורתית

פרק ו': תמרון ועקרונות המלחמה

פרק ז': אלמנטים במלחמה (Elements of War)

פרק ח': למפקדים בלבד

Download Full Publication Download