ATbar מלגות קרן רגוניס לשנת תשע"ו - תשע"ז/2016-2017

מלגות קרן רגוניס לשנת תשע"ו - תשע"ז/2016-2017

07/03/2016 | by צוות המכון  

ע"ש רס"ן איל רגוניס ז"ל       

לעידוד עבודות מחקר בתחום הלוחמה בטרור והגנת המולדת


המכון למדיניות נגד טרור (ICT) ובית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה (IDC) שמחים להודיע על הענקת מלגות לעידוד עבודות מחקר בתחום הלוחמה בטרור והגנת המולדת.

המלגות יוענקו לזכרו של האדריכל רס"ן איל רגוניס ז"ל לאור פועלו בתחום העשייה הצבאית והאזרחית. חלוקת המלגות נועדה לקדם פעילות מחקרית של סטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה וכן, של חיילי צה"ל וקציניו בתחום חקר הלוחמה בטרור והגנת המולדת.

מי זכאי להגיש הצעת מחקר למלגת קרן רגוניס?

- כלל הסטודנטים הרשומים בתארים הראשון והשני במרכז הבינתחומי הרצליה (IDC)

- מתמחי ועמיתי המכון למדיניות נגד טרור (ICT)

- חיילים וקצינים בצה"ל (כולל מב"ל)                                                             

עד מתי ניתן להגיש את הצעות המחקר?

10 באפריל, 2016 לכתובת המייל:  [email protected] לידי גב' לורנה אטיאס-לבובסקי.

*הצעות מחקר שיוגשו לאחר תאריך זה, לא ייבדקו על-ידי הוועדה השופטת.

כמו כן, האחריות לוודא קבלת המסמכים מוטלת על המגיש.

מה צריכה לכלול הצעת המחקר?

1. פרטי המבקש - שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל, קורות חיים ורשימת פרסומים קודמים (אם יש).

2. הצעת המחקר - ההצעה לא תעלה על שלושה עמודים ותכלול את הפרטים הבאים: חשיבות הנושא למחקר האקדמי בתחום הטרור והלוחמה בטרור, שאל(ו)ת המחקר, סקירת ספרות ומתודולוגיה.

* אין להגיש במסגרת זו עבודות גמורות או ניירות קיימים (לרבות מחקרי סמינר) אלא הצעות מחקר בלבד.

* הצעות המחקר והמחקרים הסופיים יוגשו ברמת סיווג בלמ"ס בלבד.

* ניתן להגיש הצעות מחקר בעברית או באנגלית.

כיצד נבחרות העבודות?

ועדה מקצועית שתכלול סגל אקדמי של המרכז הבינתחומי הרצליה תבחר עבודות מחקר מצטיינות להן יוענקו מענקי מחקר. הבחירה תעשה על-פי הקריטריונים הבאים:

- איכות העבודה

- תרומה וישימות לתחום חקר הטרור

- מקוריות וחדשנות

מענקי המחקר יוענקו בשני שלבים:

בשלב הראשון, תבחרנה ארבע הצעות מחקר מובילות בתרומתן לחקר הטרור. לכל אחת מההצעות תוענק מלגה ראשונית בסך 2,500 ₪. מלגות אלו יוענקו למחקרים שיסתיימו תוך שנה.

המלגות יוענקו באירוע השנתי לזכרו של איל רגוניס שיתקיים בקיץ 2016 (האירוע יתקיים בשפה העברית).

בשלב השני, לאחר השלמת המחקרים הנבחרים, הם ידורגו על-פי הקריטריונים הנ"ל ויזכו להשלמת המלגה בהתאם. עיקרי המחקרים יוצגו בשנה העוקבת, באירוע לזכרו של איל רגוניס ז"ל, בקיץ 2017. המלגות שיינתנו למחקרים בשלב השני יחולקו כדלקמן:

- מקום ראשון 7,000 ₪

- מקום שני 4,000 ₪  

- שאר המחקרים  2,000 ₪ (עבור כל מחקר) 

העבודות הזוכות יפורסמו במסגרת סדרת ניירות העבודה (Working Papers) של המכון למדיניות נגד טרור באתר www.ict.org.il

Download Full Publication Download