ATbar נייר עמדה הצעת חוק ממשלתית: המאבק בטרור

נייר עמדה הצעת חוק ממשלתית: המאבק בטרור

10/03/2016 | by צוות המכון  

נייר העמדה נכתב על ידי מר אורי בן יעקב, חוקר בכיר וד"ר דרור הראל, עמיתת מחקר, ונדין ליב, חוקרת, בסיוע צוות המכון למדיניות נגד טרור ועמיתיו.

הערות והארות למסמך:         

פרופ' בועז גנור, מנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור ודיקן בית הספר לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה.
ד"ר איתן עזאני, סמנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור.
עו"ד דבורה האוסן-כוריאל, עמיתת מחקר במכון למדיניות נגד טרור, מומחית לתחום הסייבר.

לצפייה במסמך המלא


הצעת חוק המאבק בטרור[1] מהווה ניסיון להסדיר את החקיקה הישראלית הפנימית ולהתאים את האמצעים שבידי הרשויות להתמודדות עם איומי הטרור המתחדשים, תוך איזון הולם בין האינטרסים הביטחוניים שבפניהם ניצבת המדינה לבין השמירה על עקרונות היסוד של השיטה הליברלית-דמוקרטית וזכויות האדם הנהוגות בה. המדובר בהתנגשות בלתי נמנעת בין זכויות לחיים ולבטחון לבין זכויות האדם האחרות, התנגשות שעל המחוקק למזער את תוצאותיה. בטרם ניכנס לעובי הקורה, ברצוננו להדגיש את חשיבות החוק המוצע במתן מענה לצרכים האופרטיביים של גורמי הביטחון הישראלים בהתמודדותם עם תופעת הטרור. ניכר כי בניסוח הצעת החוק הושקעה מחשבה רבה וכי כלל הגורמים המעורבים היו מודעים לחשיבות המטלה העומדת בפניהם.

יש להדגיש כי הדין הלאומי של מדינות אחרות המתמודדות עם טרור אינו חף כלל ועיקר מאותם ספקות של ממש ואולם מדינות שונות בחרו בפתרונות שונים, הנובעים מהמתח המובנה שבין צרכי הלוחמה היעילה בטרור (שלא לומר חובתה של המדינה לדאוג לביטחון אזרחיה), לבין הערכים החברתיים, שאלות של צדק ומוסר והפרשנות הניתנת לדין הבינלאומי ההומניטרי. גם דיני המלחמה הבינלאומיים, ספק אם חלים על ההתמודדות הא-סימטרית עם הטרור. 

בין הדרכים בהן פועלות מדינות כדי לנסות ולהילחם בטרור תוך שמירה על זכויות אדם ניתן למצוא ענישה פלילית וסנקציות מנהליות ואזרחיות המכוונות להרתעת ארגוני טרור ופעיליהם מביצוע מעשי טרור מלכתחילה. הרתעה אפקטיבית הינה סוגיה בעלת היבטים שונים (אשר לעיתים אף סותרים זה את זה), אשר הופכת מורכבת אף יותר כאשר מתמקדים בהרתעת ארגונים הפועלים על בסיס אידיאולוגי.

הרתעת הטרור הינה חלק מעימות א-סמטרי באופיו ושונה לפיכך מזו הבלתי קונבנציונלית שנלמדה כחלק מהמערכה של המלחמה הקרה בין המעצמות ואפילו זו הקונבנציונלית, בשל עוצמת הכוח המדינתי הברורה מאליה ביחס לגוף הטרור, נתמך או שאינו נתמך על ידי מדינה. יחד עם זאת, גם הרתעת הטרור צריך שתכלול הבהרה שאינה משתמעת לשני פנים לפיה מעשה כלשהו יגרור ענישה ברמה העולה על ההישג שבביצוע המעשה. חקיקה לאומית של מדינה המתמודדת עם הטרור הינה מקום ראוי ונכון להצגת המרכיבים הנ"ל הקשורים בהרתעה. 

ניתן לחלק את סוגי ההרתעה המקובלים על פי הגורם אליו היא מופנית. ההרתעה הכוללת תופעל אל מול ארגון הטרור במטרה לגרום לו שלא לבחור בדרך הטרור או לפחות בדרכי פעולה מסוימות. ההרתעה הענישתית לעומת זאת נועדה להרתיע את פעיל הטרור מליטול חלק בפעילות טרור. על ארגון או פעיל הטרור המורתעים להיות רציונאליים כך שייקחו בחשבון בשיקולי העלות-תועלת שיופעלו על ידם (על פי הרציונל המנחה אותם) כי דרך הטרור אינה כדאית וכי לא כדאי לבצע את המעשים נשוא ההרתעה. על מרכיבי ה"עלות" לעבור במסר ברור למורתע וחקיקה כאמור לעיל הינה מקום ראוי ביותר לכך.

לחוק המוצע תכלית כפולה. ראשית, הוא נועד לייצר מסגרת משפטית מקיפה ואינטגרטיבית להתמודדות עם הטרור, המלקטת לתוכה סמכויות רלוונטיות מהתחום הפלילי, המנהלי והאזרחי, שהיו פזורות עד כה ברחבי ספר החוקים של מדינת ישראל. מטרה נוספת היא להגדיר מחדש את משולש ה"טרור" – מהו "ארגון טרור"? מיהו "פעיל טרור"? ומהו "מעשה טרור"? התייחסות משולבת לנושאים אלו תאפשר לפעול אל מול תופעת הטרור באופן מתכלל ורחב היקף. זה המקום לציין כי הנושא העיקרי שבמחלוקת ואשר ממנו נובעות שאלות נוספות, נוגע להפרדה בין סוגים שונים של ארגוני טרור, בהתבסס על רמת הקשר או הריחוק שלהם מפעולת הטרור "הסופית", קרי, הפיגוע. על כן, מסמך זה יעניק מקום נרחב לשאלה באם דינו של ארגון טרור המבצע פיגועים צריך שיהיה זהה לזה של ארגון שייעודו "תמיכה בלבד בטרור" וכיצד על הזהות או ההפרדה לבוא לידי ביטוי בחוק. 

מסמך זה יבחן את הצעת החוק על מרכביה השונים, בהיבטים של יעילותם בהתמודדות עם טרור, מוסריותם על פי אמות המידה הדמוקרטיות-ליברליות, בהשוואה לדינים לאומיים אחרים וביחס לדין הבינלאומי. כמו כן, המסמך יציג מרכיבים אשר נעדרים לדעתנו מהצעת החוק ואשר היו צריכים לקבל בה ביטוי. על מנת להקל על קריאת המסמך, ההמלצות המפורטות בנייר העמדה סומנו בצבע אדום ובקו תחתון.[1]      נוסח הצעת החוק באתר הכנסת: http://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H07-10-2015_14-42-37_.pdf

 

Download Full Publication Download